Контакт

Контактирајте не!

Ве молиме, сите прашања, коментари, идеи и сугестии да ги адресирате до:

contact@sim.org.mk
ИЛИ
sojuz.na.istrazuvaci@gmail.com

Ви благодариме!
Сојуз на истражувачи на Македониа – Скопје
(СИМ – Скопје)