Публикации

Advances in Mathematics: Scientific Journal (AMSJ)

AMSJ за прв пат е издадено во 2012 година.  Списанието содржи прегледни трудови, оригинални научни трудови, куси соопштенија, професионални трудови од сите области на математиката и применетата математика.
Сите трудови се на англиски јазик и се рецензирани од независни рецензенти.
Трудовите објавени во AMSJ се вклучени во следните бази на научни публикации од областа на математиката:

  • Scopus
  • Crossref
  • ZentralBlatt MATH
  • Mathematical Reviews (MathSciNet)
  • Google Scholar
  • CORE (COnnecting REpositories)
  • Open Archives Initiative
  • WorldCat Digital Collection Gateway – OCLC

AMSJ е списание со слободен пристап.

Journal of Computer Science and Applied Mathematics (JCSAM)

JCSAM за прв пат е издадено во 2014 година.  Списанието содржи прегледни трудови, оригинални научни трудови, куси соопштенија, професионални трудови од сите области на компјутерските науки и применетата математика.
Сите трудови се на англиски јазик и се рецензирани од независни рецензенти.
Трудовите објавени во JCSAM се вклучени во следните бази на научни публикации од областа на математиката:

  • Crossref
  • Google Scholar

JCSAM е списание со слободен пристап.