Advances in Mathematics: Scientific Journal (AMSJ)

 

AMSJ за прв пат е издадено во 2012 година и се издава два пати годишно. Тоа содржи прегледни трудови, оригинални научни трудови, куси соопштенија, професионални трудови од сите области на математиката и применетата математика.
Сите трудови се на англиски јазик и се рецензирани од независни рецензенти.
Трудовите објавени во AMSJ се вклучени во следните бази на научни публикации од областа на математиката:

  • ZentralBlatt MATH
  • Mathematical Reviews (MathSciNet)
  • Google Scholar
  • CORE (COnnecting REpositories)
  • Open Archives Initiative
  • WorldCat Digital Collection Gateway – OCLC

AMSJ е списание со слободен пристап